લાલ કિલ્લા પર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા અહીં ક્લિક કરો
👇👇🏻👇👇🏻
[Your Name]

તરફથીદેશભકતો ના બલિદાનથી,


સ્વત્રંત થયા આપને,


કોઈ પૂછે તો ગર્વ થી કહીશું


"ભારતીય છીએ અમે"[Your Name]